16 T6 - 11 T7 2021
19 tháng sáu 2021
Chile
0
0
04:00
Bolivia
19 tháng sáu 2021
Argentina
0
0
07:00
Uruguay
22 tháng sáu 2021
Uruguay
0
0
04:00
Chile
22 tháng sáu 2021
Argentina
0
0
07:00
Paraguay
25 tháng sáu 2021
Bolivia
0
0
04:00
Uruguay
25 tháng sáu 2021
Chile
0
0
07:00
Paraguay
29 tháng sáu 2021
Bolivia
0
0
07:00
Argentina
Uruguay
0
0
07:00
Paraguay
18 tháng sáu 2021
Brazil
4
0
07:00
Peru
21 tháng sáu 2021
Venezuela
0
0
04:00
Ecuador
21 tháng sáu 2021
Colombia
0
0
07:00
Peru
24 tháng sáu 2021
Ecuador
0
0
04:00
Peru
24 tháng sáu 2021
Brazil
0
0
07:00
Colombia
28 tháng sáu 2021
Venezuela
0
0
04:00
Peru
Brazil
0
0
04:00
Ecuador
3 tháng bảy 2021
2 Zona Norte
0
0
04:00
3 Zona Sul
4 tháng bảy 2021
2 Zona Sul
0
0
05:00
3 Zona Norte
1 Zona Norte
0
0
07:00
4 Zona Sul
4 tháng bảy 2021
1 Zona Sul
0
0
08:00
4 Zona Norte
6 tháng bảy 2021
Winner QF 2
0
0
06:00
Winner QF 1